Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
Elke Rechtsbetrekking tussen Beautysalon Le Liseron en de wederpartij heeft Beautysalon exclusief de supervisie over de onderstaande voorwaarden.

Artikel 2: Prijzen
Alle opgegeven prijzen zijn tot stand gekomen d.m.v. factoren die de kostprijs bepalen. De verkoper houdt het recht om de prijzen te wijzigen als de factoren voor de prijsbepaling veranderen en dit door te berekenen aan de wederpartij.

Artikel 3: Aanbiedingen
Als er door de verkoper anders is bepaald of vermeld zijn alle aanbiedingen informeel/ vrijblijvend.

Artikel 4: Levering
Indien genoemd, gestelde levertijd, zal de verkoper zich ten aller tijden daar aan proberen te houden. Levertijden zijn onder voorbehoud. Bij schade, ontbinding dan wel opschorting van de overeenkomst, als voor aanschaf product heeft de wederpartij GEEN recht op vergoedingen. Onder aflevering wordt verstaan de feitelijke levering van de verkochte artikelen aan het adres van de wederpartij. Pas op het moment als de wederpartij heeft voldaan aan de betalingen en alle verlangde inspanningen m.b.t. betalingen aan verkoper getoond heeft dan zal de leveringstijd ingaan.

Artikel 5: Betaling
De betaling dient vooraf te zijn voldaan tenzij anders overeengekomen, door middel van overmaking of storting op de door de verkoper genoemde bankrekeningnummer overeenkomstig gestelde betalingstermijn. Directe betaling is vereist via pin betaling na aankoop product, er kan eventueel een aanbetaling aan de wederpartij gevraagd worden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
Alle door de verkoper verkochte producten blijft de verkoper eigenaar van de producten totdat de wederpartij hiervoor heeft betaald.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
“Le Liseron zal haar behandelingen naar haar beste vermogen en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitvoeren. Pertinent geldt er nooit een resultaatsverplichting maar een inspanningsverplichting. Bij het gebruik van producten en het uitvoeren van behandelingen kan een (allergische) reactie optreden. Van te voren zal er niet altijd goed te voorspellen zijn of er een (allergische) reactie optreedt. Le Liseron zal zoveel als mogelijk haar wederpartij inlichten over mogelijke (allergische) reacties. Le Liseron is niet aansprakelijk in geval er een (allergische) reactie optreedt. Wanneer zich een (allergische) reactie voordoet wordt de wederpartij van Le Liseron gevraagd om contact met Le Liseron op te nemen. Mocht er schade optreden die ontstaat als gevolg van een (allergische) reactie, hetzij doordat de wederpartij onjuiste en/of onvolledige informatie over medicijngebruik, (relevant) lichamelijke aandoeningen, werkzaamheden (etc) aan Le Liseron heeft doorgegeven, dan is Le Liseron niet aansprakelijk voor de schade van welke aard dan ook. Le Liseron is niet aansprakelijk beschadigingen van (persoonlijke) eigendommen of voor diefstal, en of verlies die haar wederpartij heeft meegenomen naar de locatie waar Le Liseron de behandelingen uitvoert.
Le Liseron is pertinent niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade (waaronder begrepen indirecte schade, bedrijfsschade, en winst-of omzetderving). Mocht er om welke reden dan ook Le Liseron verantwoordelijk worden gehouden tot vergoeding van schade dan is dat gelijk aan de factuurwaarde van het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt, en zal die vergoeding nooit hoger zijn dan éénmaal het bedrag m.b.t. van een dienst of product”

Artikel 8: Garantie
Beautysalon Le Liseron garandeert dat alle producten van goede kwaliteit zijn, mits er door onzorgvuldig of ondeskundig gebruik schade kan worden toegebracht aan geleverde producten. Indien er aantoonbaar ondergeschikte kwaliteit van het product bewezen kan worden, kan de wederpartij een verzoek doen op het herstellen van de schade. Retournering en of omruiling van afgenomen producten van de wederpartij, zal Beautysalon Le Liseron niet accepteren, daar Le Liseron niet meer voor de condities en kwaliteit kan instaan van de producten waaronder deze producten zijn bewaard. Zowel Le Liseron als de wederpartij dienen de verkoop en aankoop van de producten volledig te hebben gekeurd”

Artikel 9: Toepasselijk recht
Uitsluitend is het Nederlands recht van toepassing op alle overeenkomsten tussen verkoper en wederpartij.

Opgesteld te Alkmaar, 03-01-2022